Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Σχεδιασμός, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

To Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) θεσπίστηκε με το ν. 4635/2019 (Α΄167) με σκοπό την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με το ΕΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.

 

Το ΕΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2021-2025, εγκρίθηκε το 2020 και ξεκινάει την 1η Ιουλίου 2021 με την σταδιακή ενεργοποίηση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, των επιμέρους Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης που το απαρτίζουν.

01

Θεσμικό Πλαίσιο

 

Θεσμικό πλαίσιο ΕΠΑ και κρατικών ενισχύσεων.

02

Εγχειρίδιο Διαδικασιών

Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ) περιόδου 2021-2025.

03

Πληροφοριακό Σύστημα

Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΣ ΕΠΑ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Η υποδοχή, επεξεργασία, αξιολόγηση και διερεύνηση καταγγελιών ή αναφορών που αφορούν έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΠΑ διενεργείται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) (άρθρο 83 ν. 4622/2019). Για την υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΑΔ.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021-2025 - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Προγράμματα ΕΠΑ 2021-2025