Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ ΕΠΑ)

Στο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΣ ΕΠΑ) καταχωρίζονται δεδομένα που αφορούν την υλοποίηση και παρακολούθηση του ΕΠΑ και των προγραμμάτων του, ήτοι των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του άρθρου 125, και των Ειδικών Προγραμμάτων του άρθρου 130, του ν.4635/2019 (Α’ 167).

Το ΠΣ ΕΠΑ αποτελεί τμήμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του άρθρου 55 του ν. 4314/2014 (Α’ 265).

Σχετικώς έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 126518/22.11.2021 (Β’ 5524) Υπουργική Απόφαση «Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (2021-11-22 ΥΑ ΠΣ), με προβλέψεις αναφορικά με:

  1. Το ΠΣ ΕΠΑ και τις λειτουργίες του.
  2. Τις διασυνδέσεις του ΠΣ ΕΠΑ με άλλα πληροφοριακά συστήματα για θέματα σχετικά με την παρακολούθηση των έργων.
  3. Τους χρήστες του ΠΣ ΕΠΑ.
  4. Το Γραφείο Υποστήριξης ΠΣ ΕΠΑ (help desk ΕΠΑ) και τα γραφεία ΠΣ ΕΠΑ των Υπηρεσιών διαχείρισης και λοιπών φορέων που αναλαμβάνουν καθήκοντα διαχείρισης.

Τα στελέχη των Υπηρεσιών Διαχείρισης, καθώς και τα στελέχη των Δικαιούχων/φορέων υλοποίησης απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΠΣ ΕΠΑ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής ΥΑ για το ΠΣ ΕΠΑ. Η αίτηση για την λήψη του κωδικού συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του ΟΠΣ.

Σύνδεσμοι για σύνδεση με ΠΣ ΕΠΑ και υποβολή αίτησης νέου λογαριασμού χρήστη:

Σύνδεση