Εξωστρέφεια

Οι ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν μεταβάλει τα πρότυπα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών παγκοσμίως. Για να παραμείνει μια οικονομία ανταγωνιστική, απαιτείται η ενεργή της συμμετοχή στην παραγωγή νέας έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Απαιτείται επίσης και η προσαρμογή των παραγωγικών διαδικασιών στην οικονομία, μέσα από την αφομοίωση των νέων τεχνολογιών στην κατασκευή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Τέλος, η εξάπλωση των νέων τεχνολογιών είναι απαραίτητη και στη δημόσια διοίκηση, αυξάνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα του έργου που παράγει.

Ο στόχος της έξυπνης ανάπτυξης εξειδικεύεται στους εξής τρεις ειδικούς στόχους:

Προτεραιότητες εντός του στόχου ενίσχυσης της εξωστρέφειας

Βασικός σκοπός των συγκεκριμένων προτεραιοτήτων είναι η κάλυψη της ανάγκης για αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος, καθώς και η πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας όσον αφορά το ευνοϊκό κλίμα, το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά που διαθέτει. Ωστόσο, αρκετές από τις προτεραιότητες, ειδικά στον τομέα του πολιτισμού, έχουν και άμεση επίδραση στην κοινωνική ευημερία των πολιτών και επομένως εξυπηρετούν ταυτόχρονα και κοινωνικές αναπτυξιακές ανάγκες.

H Ελλάδα έχει καθιερωθεί ως ένας κορυφαίος προορισμός για παραθερισμό, ωστόσο υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Ενδεικτικές δράσεις θα αφορούν  προωθητικές ενέργειες, για στοχευμένες τουριστικές καμπάνιες,  εκθέσεις, καθώς και  διαφημίσεις σε κοινωνικά δίκτυα και παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Eνδεικτικά έργα εδώ αφορούν στην προώθηση και ανάπτυξη των υποδομών για τον τουρισμό υγείας και ευεξίας (health & wellness), την ανάπτυξη δεύτερης κατοικίας για άτομα τρίτης ηλικίας, τον αγροτουρισμό, τον ορειβατικό τουρισμό, τον θρησκευτικό και τον γαστρονομικό τουρισμό. Σημαντικά περιθώρια υπάρχουν και για την προσέλκυση επισκεπτών με αναπηρία, μέσα από τις κατάλληλες προσαρμογές στις τουριστικές υποδομές και τη βελτιωμένη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις πολιτισμού.

Προτεραιότητα τόσο με οικονομικές όσο και με κοινωνικές προεκτάσεις.

Εκτός από το ευνοϊκό κλίμα και το φυσικό κάλλος, η Ελλάδα προσελκύει πολλούς επισκέπτες από το εξωτερικό και λόγω του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. Η προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, ειδικά σε μέρη που έχουν τις υποδομές για να υποστηρίξουν αυξημένη ροή επισκεπτών, αποτελεί προτεραιότητα

Προτεραιότητα που μπορεί να δώσει σημαντική αναπτυξιακή ώθηση.

Εδώ εντάσσονται δράσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας και σε άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως στον αγροδιατροφικό τομέα και στη βιομηχανία. Ειδικά όσον αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα, δεδομένης και της ανάγκης προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ως εμβληματικές παρεμβάσεις  αναδεικνύονται αυτές που αφορούν τη βελτίωση της άρδευσης, με μετάβαση σε τεχνολογίες που περιορίζουν τη σπατάλη στη χρήση των υδατικών πόρων.

Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα θα πρέπει να διαφοροποιηθούν απέναντι στον ανταγωνισμό με βάση ποιοτικά και τοπικά χαρακτηριστικά, μιας και δομικά ζητήματα όπως ο εξαιρετικά μικρός (κατά μέσο όρο) αγροτικός κλήρος περιορίζει την κλίμακα παραγωγής, τη χρήση τεχνολογίας και την αύξηση παραγωγικότητας στον πρωτογενή τομέα.

Υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης της εγχώριας εξορυκτικής βιομηχανίας, καθώς η χώρα διαθέτει αξιόλογα αποθέματα ορυκτών πρώτων υλών.

Δημιουργία, ενίσχυση και προώθηση ενός εθνικού εμπορικού σήματος, στο πρότυπο άλλων χωρών (όπως η Ιταλία, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία).