Έξυπνη Ανάπτυξη

Οι ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν μεταβάλει τα πρότυπα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών παγκοσμίως. Για να παραμείνει μια οικονομία ανταγωνιστική, απαιτείται η ενεργή της συμμετοχή στην παραγωγή νέας έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Απαιτείται επίσης και η προσαρμογή των παραγωγικών διαδικασιών στην οικονομία, μέσα από την αφομοίωση των νέων τεχνολογιών στην κατασκευή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Τέλος, η εξάπλωση των νέων τεχνολογιών είναι απαραίτητη και στη δημόσια διοίκηση, αυξάνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα του έργου που παράγει.

Ο στόχος της έξυπνης ανάπτυξης εξειδικεύεται στους εξής τρεις ειδικούς στόχους:

Προτεραιότητες του στόχου έξυπνης ανάπτυξης

Αυτές οι προτεραιότητες καλούνται να αντιμετωπίσουν κυρίως τις αναπτυξιακές ανάγκες που προέρχονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ωστόσο, σημαντική είναι η συνεισφορά μερικών από αυτές τις επενδυτικές προτεραιότητες και στην κάλυψη της ανάγκης για αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος (π.χ. μέσα από την προώθηση των αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, τη δημιουργία συστάδων ανάπτυξης και τον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος), καθώς και στην ανάγκη αντιμετώπισης των κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης (π.χ. μέσα από την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την ψηφιακή ένταξη).

Kαταβάλλονται πόροι σε σχετικά λίγα επιλεγμένα πεδία όπου υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης ερευνητικών κέντρων παγκόσμιας εμβέλειας. Μπορούν να καλυφθούν και άλλες αναπτυξιακές ανάγκες, πέρα από τις τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η διαχείριση έκτακτων συνθηκών, όπως πανδημίες.

Καθώς η δημόσια διοίκηση αποτελεί έναν ιδιαίτερα μεγάλο και σύνθετο οργανισμό, είναι σημαντικό η ερευνητική τεχνογνωσία και οι λύσεις που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα, να αξιοποιούνται επαρκώς, τόσο εντός της δημόσιας διοίκησης όσο και ευρύτερα στην κοινωνία. Η ψηφιοποίηση του δημοσίου τομέα είναι σημαντικό να διασφαλίζει την ψηφιακή ένταξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, όπως τα ΑΜΕΑ.

Σκοπός η ενσωμάτωση της γνώσης αυτής στην παραγωγική διαδικασία – ενίσχυση της διασύνδεσης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων με την παραγωγή.

Σκοπός η ενσωμάτωση της γνώσης αυτής στην παραγωγική διαδικασία – ενίσχυση της διασύνδεσης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων με την παραγωγή.

Σε αυτή την επενδυτική προτεραιότητα εντάσσονται έργα για ενίσχυση της μετάβασης βιομηχανιών στη νέα ψηφιακή εποχή (π.χ. μέσω αυτοματοποίησης της παραγωγής). Η αξιοποίηση της συνδεσιμότητας και των μεγάλων όγκων δεδομένων, του διαδικτύου των πραγμάτων, των λύσεων cloud computing και άλλων διαθέσιμων και αναπτυσσόμενων τεχνολογιών ενισχύει την ανταγωνιστικότητα τόσο βιομηχανιών όσο και επιχειρήσεων άλλων σημαντικών κλάδων της οικονομίας.

Έχει σημαντική συνεισφορά και στην αντιμετώπιση αναπτυξιακών αναγκών που εκτείνονται πέρα από τη συμμόρφωση με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μέσω της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών και της ψηφιακής διασύνδεσης μεταξύ των μονάδων της δημόσιας διοίκησης, θα διευκολύνει σημαντικά τον δημόσιο τομέα στην διεκπεραίωση του έργου του, επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση πόρων, απαντώντας έτσι και στην πρόκληση για τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Σκοπός να συνεισφέρει και σε κοινωνικούς στόχους, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στους πολίτες της χώρας.

Απαντάει στην ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού υποδείγματος, καθώς ο αργός ρυθμός απονομής δικαιοσύνης στη χώρα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην προσέλκυση επενδύσεων.

Θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων τους, ενώ περιορίζοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση θα συνεισφέρει και στην επίτευξη των στόχων άμβλυνσης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και βελτίωσης της ποιότητας του αέρα.

Ενίσχυση των αναπτυξιακών προσπαθειών σε κλάδους υπηρεσιών που έχουν ένταση γνώσης και χρήσης ΤΠΕ. Ενδεικτικός τομέας με σημαντική ανάπτυξη και προοπτικές παγκοσμίως σε αυτή την κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη εφαρμογών για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (fintech).