Κρατικές Ενισχύσεις

Οδηγίες της ΥΣ ΕΠΑ για κρατικές ενισχύσεις κατά την περίοδο υλοποίησης του ΕΠΑ 2021-2025 (ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠ. 84243/27.07.2021, ΑΔΑ ΨΤΦΡ46ΜΤΛΡ-8ΤΝ).

  1. Λίστα ελέγχου Κρατικής Ενίσχυσης (έκδοση ΚΕΜΚΕ) (Αρχείο Word)
  2. Λίστα ελέγχου Κρατικής Ενίσχυσης με επεξηγήσεις (έκδοση ΕΥΚΕ) (Αρχείο Word)
  3. Οδηγίες ΕΥΚΕ για κρατικές ενισχύσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες έργων (εμφάνιση με βάση το έτος έκδοσης)