Ανάπτυξη Υποδομών

Οι υποδομές μιας χώρας έχουν καταλυτικό ρόλο για την οικονομική της ανάπτυξη. Για αυτόν τον λόγο, η συντήρηση και η ανάπτυξη των υποδομών, καθώς και η ολοκλήρωση όλων των υποδομών που είναι σε εξέλιξη, ασχέτως τρόπου χρηματοδότησης, αναδεικνύεται ως ένας από τους πέντε αναπτυξιακούς στόχους του ΕΠΑ.

Ο στόχος ανάπτυξης υποδομών εξειδικεύεται σε τρεις ειδικούς στόχους :

Προτεραιότητες στην ανάπτυξη υποδομών

Οι περισσότερες από τις προτεραιότητες αφορούν συγκεκριμένους τομείς με σημαντικά περιθώρια για εκσυγχρονισμό, βελτίωση, συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη ή ολοκλήρωση, όπως οι υποδομές ΤΠΕ, τα ενεργειακά δίκτυα, τα λιμάνια, το σιδηροδρομικό δίκτυο, οι οδικές υποδομές, οι υποδομές των αερομεταφορών και τα υδατοδρόμια. Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη πολλών από αυτές τις υποδομές προέρχεται από τις αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρει η γεωγραφική θέση της χώρας στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, η οποία καθιστά την Ελλάδα εν δυνάμει ενεργειακό και εμπορικό κόμβο.

Aναδεικνύονται ως ιδιαίτερα σημαντικές, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και της εξάπλωσης της πανδημίας. Ενδεικτικά αναφέρεται η περαιτέρω ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και των δικτύων κινητής επικοινωνίας πέμπτης γενιάς (5G networks). Στην τομή των δικτύων ΤΠΕ και των ενεργειακών δικτύων βρίσκονται και τα έργα για την ανάπτυξη των ευφυών δικτύων, τα οποία εκτός από ηλεκτρική ενέργεια, μεταφέρουν και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τη χρήση ενέργειας από τους καταναλωτές και για την κατάσταση του δικτύου.

H γεωγραφική θέση της Ελλάδας και το υψηλό δυναμικό για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (αιολικής και ηλιακής) δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για ενίσχυση της συμμετοχής της χώρας στα διεθνή ενεργειακά δίκτυα. Με την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής από ΑΠΕ και τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών μέσα από την ανάπτυξη των ενεργειακών δικτύων και υποδομών, ενισχύεται και η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Σημαντική περιβαλλοντική και αναπτυξιακή διάσταση έχουν και η ολοκλήρωση των έργων ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου.

Θα δώσουν τη δυνατότητα να λειτουργήσει η χώρα ως βασική πύλη εισόδου για την Ευρώπη. Σε συνδυασμό με τη δυναμική παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας στο διεθνές εμπόριο, σημαντικές είναι και οι δυνατότητες για ενίσχυση της μεταφοράς αγαθών από την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη προς την Ασία και την Αφρική μέσα από την Ελλάδα, μετά από την πραγματοποίηση των κατάλληλων επενδύσεων, τόσο στις χερσαίες υποδομές και τα λιμάνια, όσο και σε άλλες υποδομές της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σημαντική είναι η συμβολή στην κατασκευή των υποδομών των  συμπράξεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Έργα με υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο, τα οποία θα συμβάλλουν στην ίδια κατεύθυνση με τη βελτίωση των χερσαίων και λιμενικών υποδομών. Η υλοποίηση αυτών οφείλει να λαμβάνει υπόψη την προσπελασιμότητα από ΑΜΕΑ εξασφαλίζοντας την ενθάρρυνση της κοινωνική τους ένταξης.