Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών

Θεσμικό Πλαίσιο

Η Υ.Α  με αρ. 77602/12.7.2021 «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β΄3391)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 118558/2.11.2021 (Β΄5075), 89285/16.9.2022 (Β΄4956),  4108/18.1.2023 (Β΄224) και 70662/3.8.2023 (Β’ 4960)  όμοιες αποφάσεις.

Στόχος Προγράμματος, δομή, περιοχή παρέμβασης, διάρκεια και προτεραιότητες

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην Υ.Α έγκρισης του Προγράμματος.