Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών

Θεσμικό Πλαίσιο

Η Κ.Υ.Α. με αρ. 43903/27.4.2022 ΚΥΑ «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β΄2112), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 56592/1.6.2022 (Β’ 2766) και 2335/8.2.2024 (Β’ 937) όμοιες αποφάσεις).

Στόχος Προγράμματος, δομή, περιοχή παρέμβασης και διάρκεια

Υπο-πρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ

Το Υπο-Πρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ περιλαμβάνει έργα υποδομών αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ.

Υπο-πρόγραμμα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών

Το Υπο-Πρόγραμμα Κρατικής Αρωγής περιλαμβάνει έργα τα οποία αφορούν στην επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την αντιμετώπιση των ζημιών προς τις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α’ του ν.4797/2021.

Υπο-πρόγραμμα Περιβάλλον

Το Υπο-Πρόγραμμα Περιβάλλον περιλαμβάνει έργα αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές και φυσικό και δασικό πλούτο αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των εποπτευόμενων φορέων του.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην Κ.Υ.Α έγκρισης του Προγράμματος.