Εγχειρίδιο Διαδικασιών

Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ) περιόδου 2021-2025

Οι φορείς υλοποίησης του ΕΠΑ 2021-2025 που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του ΣΔΕ εφαρμόζουν συγκεκριμένες Διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του ΕΠΑ 2021-2025 και να υπάρχει προβλεψιμότητα και κοινή κατανόηση για τις ακολουθούμενες μεθόδους. Οι Διαδικασίες αυτές συνοδεύονται από τυποποιημένα έντυπα και οδηγούς. Το σύνολο αυτών των εγγράφων αποτελεί το «Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ ΕΠΑ 2021-2025» το οποίο εκδίδεται και επικαιροποιείται, όταν απαιτείται, από την Υπηρεσία Συντονισμού του ΕΠΑ.

Το σύνολο των εγγράφων του Εγχειριδίου καταγράφεται στο Έντυπο «Κατάλογος τυποποιημένων εγγράφων».

 

Αναλυτικός κατάλογος εγγράφων

 1. 00. Δ0 Εισαγωγή
  1. 00-Δ0 Εισαγωγή: Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ ΕΠΑ
 2. 01. Δ1 Ενεργοποίηση προγράμματος και έκδοση πρόσκλησης
  1. Δ1 Ε1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 14-10-2022
  2. Δ1 E2 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 14-10-2022
  3. Δ1 Ε3 Κατάσταση Τήρησης Φακέλου Έργου 1-7-2021
  4. Δ1-Ε4-Σχέδιο απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα 1-7-2021
  5. Δ1 Οδ1 Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΔΠ 14-10-2022
  6. Δ1 Οδ2 Οδηγός Αξιολόγησης προτάσεων 1-7-2021
  7. Πίνακας Κριτηρίων – Στάδιο Α,Β Αξιολόγησης 14-10-2022
  8. Δ1 Οδ3 Οδηγίες Συμπλήρωσης Πρόσκλησης ΑΠΧ 14-10-2022
  9. Διαδικασία Δ1 Ενεργοποίηση προγράμματος και έκδοση πρόσκλησης 14-10-2022
  10. ΔΓ1 Διάγραμμα Ροής Δ1 14-10-2022
 3. 02. Δ2 Επιλογή και έγκριση έργου
  1. Δ2 Ε1 Επιστολή υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων 1.7.2021
  2. Δ2 E2 Απόφαση απόρριψης πρότασης 1.7.2021
  3. Δ2 E3 Πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων 1.7.2021
  4. Δ2 Ε4 Απόφαση ένταξης 1.7.2021
  5. Διαδικασία Δ2 Επιλογή και έγκριση έργου 1.7.2021
  6. ΔΓ2 Διάγραμμα Ροής Δ2 1.7.2021
 4. 03. Δ3 Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων και ένταξή τους στο ΠΑ
  1. Διαδικασία Δ3 Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων 1.7.2021
  2. ΔΓ3 Διάγραμμα Ροής Δ3 1.7.2021
 5. 04. Δ4 Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης έργων
  1. Δ4 Ε1 Δελτίο παρακολούθησης προόδου υλοποίησης έργου 1.7.2021
  2. Δ4 Ε2 Ειδοποίηση υποχρέωσης ανάληψης κύριας ΝοΔε 1.7.2021
  3. Διαδικασία Δ4 Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης έργων 1.7.2021
  4. ΔΓ4 Διάγραμμα Ροής Δ4 1.7.2021
 6. 05. Δ5 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
  1. Δ5 Ε1 Αίτημα τροποποίησης απόφασης ένταξης έργου 1.7.2021
  2. Δ5 Ε2 Τροποποίηση απόφασης ένταξης έργου 1.7.2021
  3. Διαδικασία 5 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης 1.7.2021
  4. ΔΓ5 Διάγραμμα Ροής Δ5 1.7.2021
 7. 06. Δ6 Χρηματοδότηση έργων και πληρωμές
  1. Δ6 Ε1 Γνώμη της ΥΔ για τη χρηματοδότηση των έργων 1.7.2021
  2. Διαδικασία Δ6 Χρηματοδότηση έργων και πληρωμές
  3. ΔΓ6 Διάγραμμα Ροής Δ6 1.7.2021