Υπηρεσίες Διαχείρισης – στοιχεία επικοινωνίας Γραφείων ΟΠΣ

Στο έγγραφο που επισυνάπτεται περιλαμβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας των γραφείων ΟΠΣ.