Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

 

To Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) θεσπίστηκε με το ν. 4635/2019 (Α΄167) με σκοπό την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με το ΕΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Το ΕΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2021-2025, εγκρίθηκε το 2020 και ξεκινάει την 1η Ιουλίου 2021 με την σταδιακή ενεργοποίηση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, των επιμέρους Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης που το απαρτίζουν.


Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων
Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ
Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα, Τηλ: +30 210 333 2969, e-mail: epa@minfin.gr
Τηλεφωνικός κατάλογος Δι.Δι.Ε.Π. (τελευταία ενημέρωση 21-2-2024)