Καλώς ήρθατε στον επίσημο ιστότοπο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – ΕΠΑ.

Το ΕΠΑ εγκαινιάζει για το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων:

  • τη μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και την υπαγωγή των έργων σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες,
  • την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) για το Εθνικό ΠΔΕ, μέσα από το οποίο τα έργα και τα προγράμματα θα παρακολουθούνται, θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται ως προς την επίτευξη των αποτελεσμάτων τους.
Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ
Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα

Τηλ: +30 210 333 2457 Fax: +30 210 333 2745
e-mail: ddepde@mnec.gr