Ειδικό Πρόγραμμα Δήμου Αθηναίων

Θεσμικό Πλαίσιο

Η Υ.Α  με αρ. 25276/4-3-2020 «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Δήμου Αθηναίων: στόχοι, άξονες, προτεραιότητες και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης» (Β’ 971), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 86484/9.9.2022 (Β’ 4889), 13889/14.2.2023 (Β’ 737)  και  120071/14.12.2023 (Β’ 7086) όμοιες αποφάσεις.

Στόχος Προγράμματος, δομή, περιοχή παρέμβασης και διάρκεια

Αναπτυξιακοί ΣτόχοιΠροτεραιότητες
Έξυπνη ΑνάπτυξηΔημόσια Διοίκηση και Ψηφιοποίηση
Έξυπνες Πόλεις
Πράσινη ΑνάπτυξηΕνεργειακή Απόδοση
Υποστήριξη ΠρογραμμάτωνΠρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων
Πράσινες Πόλεις
Ανάπτυξη ΥποδομώνΟδικές Υποδομές
ΕξωστρέφειαΕνίσχυση των επιχειρήσεων για αύξηση της εξωστρέφειας στις εθνικές και διεθνείς αγορές
Υποστήριξη ΠρογραμμάτωνΔιοικητική Υποστήριξη
Τεχνική Βοήθεια

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην Υ.Α έγκρισης του Προγράμματος.