Πληροφορίες σχετικά με καταγγελίες ή αναφορές που αφορούν έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΠΑ

Η υποδοχή, επεξεργασία, αξιολόγηση και διερεύνηση καταγγελιών ή αναφορών που αφορούν έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΠΑ διενεργείται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) (άρθρο 83 ν. 4622/2019). Για την υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΑΔ.

Διαβάστε επίσης ...