Ειδικό Πρόγραμμα Προεδρίας της Κυβέρνησης

Θεσμικό Πλαίσιο

Η Υ.Α  με αρ. 5985/20-1-2022 « Έγκριση του Ειδικού Προγράμματος της Προεδρίας της Κυβέρνησης: στόχοι, άξονες προτεραιότητες και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης» (Β’ 1945).

Στόχος Προγράμματος, δομή, περιοχή παρέμβασης και διάρκεια

Αναπτυξιακοί ΣτόχοιΠροτεραιότητες
Έξυπνη ΑνάπτυξηΔημόσια Διοίκηση και Ψηφιοποίηση
Ψηφιακή διασύνδεση μονάδων δημόσιας διοίκησης
Πράσινη ΑνάπτυξηΠράσινες Πόλεις
Υποστήριξη ΠρογραμμάτωνΔιοικητική Υποστήριξη

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην Υ.Α έγκρισης του Προγράμματος.