Αρχή Συντονισμού

Αρχή Συντονισμού του ΕΠΑ αποτελεί η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 119 του Ν. 4635/2019, η οποία υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.).

Επιχειρησιακός στόχος της Δι.Δι.Ε.Π είναι ο σχεδιασμός και η ορθή υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Ειδικότερα η Δι.Δι.Ε.Π:

Η  ΔιΔιΕΠ, ως αρμόδια Δ/ση  για την υποστήριξη της ΥΣ ΕΠΑ, υποστηρίζεται από τα τμήματα Α’ και Β΄, ενώ  το   Γ παρέχει οριζόντια υποστήριξη για την εκτέλεση του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης :

Τμήμα Α’ :  Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΠΑ

Τμήμα Β’ :  Παρακολούθησης και Ελέγχου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Τμήμα Γ’ :  Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι ο σχεδιασμός και η ορθή υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.