Θεσμικό Πλαίσιο ΕΠΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Θέσπιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) N.4635/2019, αρ. 118 -139 (Α΄167) Ν.4796/2021.αρ.58 (Α’63)

Ν.4849/2021.Κεφ.Δ -αρ.80-84 (Α΄207)

Ν.4919/2022.αρ.60 (Α’71)

Ν.4348/2022.αρ.67 (Α’ 126)

Ν.5079/2023.αρ.128

Κωδικοποιημένο Κείμενο
Έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΥΣ 38/ 31.8.2020 (Α’ 174) ΥΑ 141748 27.12.2021 (Β΄6358)
Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου ΥΑ 4378/ 15.1.2020 (Β’ 67) ΥΑ 30457/ 11.3.2021 (Β΄ 998)

ΥΑ 99318/14.10.2022 (Β΄5484)

ΥΑ 82774/20.9.2023 (Β΄5567)

Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) στο ΕΠΑ 2021 – 2025 ΥΑ 95189/ 14.9.2020 (Β΄3961)
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΠΑ 2021-2025 62564/ 4.6.2021 (Β’ 2442) ΥΑ 55415/30.5.2022 (Β’ 2741)
Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων ΥΑ 64957/ 10.6.2021 (Β’ 2548) ΥΑ 142462/ 28.12.2021 (Β’ 6393)

ΥΑ 55416/30.5.2022 (Β΄2741)

ΥΑ 123824/20.12.2022 (Β’ 6533)
Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΣ ΕΠΑ) ΥΑ 126518/ 22.11.2021 (Β΄5524)
Τεχνική Βοήθεια ΕΠΑ και διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης Καταλόγων Προμηθευτών ΥΑ 26329/11.3.2022 (Β΄1244)