Κατάλογος με τις αναθέσεις του παρελθόντος έτους

Σε εφαρμογή του άρθρου 11 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της αρ. 26329/11.3.2022 απόφασης (Β΄1244) όπου ορίζεται : «Για το σύνολο των συμβάσεων… οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους, κατάλογο με τις αναθέσεις του παρελθόντος έτους, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.», το οποίο προβλέπεται και στο άρθρο 14 της αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 απόφασης (Β΄677), επισυνάπτεται ο αντίστοιχος πίνακας σε μορφή excel.