Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ που περιέχει, το «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025».