ΔιΔιΕΠ

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί την κεντρική Υπηρεσία Συντονισμού του ΕΠΑ (ΥΣ-ΕΠΑ). Για τον σκοπό αυτόν υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.).

Η Δι.Δι.Ε.Π. θέτει διαχειριστικούς στόχους και παρακολουθεί την υλοποίησή τους σε σχέση με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του ΕΠΑ.

Ειδικότερα:

  1. Συντονίζει την διαδικασία κατάρτισης του ΕΠΑ και των προγραμμάτων του, μεριμνώντας για τη βέλτιστη συνέργεια μεταξύ αυτών και των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία, καθώς και για τη συμβατότητά τους με το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας για την παραγωγική ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
  2. Συντονίζει την συγκέντρωση των πόρων σε ειδικές κατηγορίες δράσεων, κατά τα οριζόμενα στο ΕΠΑ
  3. Εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 129 του παρόντος νόμου.
  4. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων του ΕΠΑ, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.
  5. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη σύνταξη των προβλεπόμενων στο ΣΔΕ εκθέσεων και τη διενέργεια των αξιολογήσεων, όταν απαιτείται, επεξεργάζεται τα πορίσματα των αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με την αναθεώρηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ.
  6. Συντάσσει τις προδιαγραφές για τη διαμόρφωση των αναγκαίων Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) της Γενικής Διεύθυνσης για το ΕΠΑ, μεριμνώντας για την ανάπτυξη των αναγκαίων διεπαφών και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση των συστημάτων με τις κανονιστικές απαιτήσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.
  7. Διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 129 του παρόντος.
  8. Καταρτίζει τις διαδικασίες υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΠΑ.

Επιπρόσθετα στη Δι.Δι.ΕΠ έχει ανατεθεί ο ρόλος της Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΥΔ) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αναλυτικά παρουσιάζεται το Οργανόγραμμα της Δι.Δι.ΕΠ στον παρακάτω σύνδεσμο: