Δι.Δι.Ε.Π.

H Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.) έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό και την ορθή υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ. Το οργανόγραμμα της Δι.Δι.Ε.Π. και αναλυτικά οι αρμοδιότητες ανά Τμήμα έχουν ως ακολούθως:

A. Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Προγράμματος

 1. Σχεδιάζει τη δομή, το περιεχόμενο και τις διαδικασίες κατάρτισης του ΕΠΑ και παρακολουθεί και συντονίζει την εξειδίκευση των επιμέρους Προγραμμάτων του.
 2. Σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και τις Περιφέρειες καταρτίζει το σχέδιο του ΕΠΑ που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 3. Παρακολουθεί και συντονίζει με τους αρμόδιους φορείς δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΕΠΑ.
 4. Έχει την ευθύνη για τη συγκρότηση και λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠΑ και των Προγραμμάτων στα οποία αυτό εξειδικεύεται.
 5. Εξετάζει τα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα που υποβάλλονται και εισηγείται την έγκρισή τους από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ κατά αναπτυξιακό πρόγραμμα και έτος.
 6. Αξιολογεί την πορεία και τα αποτελέσματα της υλοποίησης του ΕΠΑ και διαμορφώνει προτάσεις για τυχόν αναθεώρησή του, και προβαίνει στην αξιολόγηση κάθε προγράμματος που χρηματοδοτείται από «εθνικούς πόρους» του ΠΔΕ.
 7. Συντονίζει το σχεδιασμό Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από «εθνικούς πόρους» του ΠΔΕ.
 8. Έχει την ευθύνη της συγκρότησης και λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων καθώς και της παρακολούθησης τους.
 9. Συντάσσει προδιαγραφές για τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος που αφορούν σε έργα και Προγράμματα του ΕΠΑ.
 10. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΟΠΣ ΠΔΕ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν τις διαδικασίες αρμοδιότητάς του.

B. Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχων

 1. Συντονίζει και εποπτεύει τους αρμόδιους Φορείς για την υλοποίηση των έργων του ΕΠΑ. Για το λόγο αυτό εκδίδει εγκυκλίους παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
 2. Μεριμνά για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Προγραμμάτων του ΕΠΑ.
 3. Παρακολουθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές την τήρηση των διαδικασιών των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και προβαίνει σε διασταυρώσεις στοιχείων και έλεγχο αυτών.
 4. Επιβεβαιώνει δειγματοληπτικά την ολοκλήρωση των έργων του ΕΠΑ και ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.
 5. Σχεδιάζει τη δομή, το περιεχόμενο και τις διαδικασίες κατάρτισης του συστήματος διαχείρισης επιθεωρήσεων στα προγράμματα και έργα του ΕΠΑ και καθορίζει τα κριτήρια του δείγματος επιθεωρήσεων.
 6. Συντάσσει σχέδια υπουργικών αποφάσεων, για σύσταση ομάδων Επιθεωρήσεων, για τη διενέργεια δειγματοληπτικών επιθεωρήσεων.
 7. Διενεργεί, με εντολή της πολιτικής ηγεσίας, έκτακτες επιθεωρήσεις σε οποιαδήποτε κατηγορία έργου του ΕΠΑ ή του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ.
 8. Δημιουργεί αναφορές επιθεωρήσεων και μεριμνά για την εισαγωγή αυτών στο σύστημα ΟΠΣ.
 9. Διαβιβάζει τα πορίσματα στις περιπτώσεις ευρημάτων παρατυπιών στα αρμόδια όργανα ελέγχου για περαιτέρω ενδελεχή έλεγχο.
 10. Ασκεί τις αρμοδιότητες των παραπάνω παραγράφων 5, 6, 7, 8, 9, και 10, για έργα που εντάσσονται στο συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ και βαρύνουν Εθνικούς πόρους.
 11. Εισηγείται για τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

Γ. Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης

 1. Μεριμνά για την κατάρτιση Προγράμματος ενεργειών «τεχνική βοήθεια» για την υλοποίηση του ΕΠΑ, χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.
 2. Υποβάλει το Πρόγραμμα «τεχνικής βοήθειας» του ΕΠΑ στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης προς έγκριση καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού.
 3. Μεριμνά για την έκδοση αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιότητας εκτέλεσης ενεργειών «τεχνικής βοήθειας» του ΕΠΑ που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες.
 4. Εκτελεί τα έργα Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση του ΕΠΑ, με δικαιούχο τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτών.
 5. Συνεργάζεται με τα άλλα τμήματα της Διεύθυνσης για τον προσδιορισμό των έργων (μελέτες, έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες κ.λ.π.) που απαιτούνται για την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων του.
 6. Έχει την ευθύνη της διοργάνωσης και υποστήριξης κάθε τεχνικής ή άλλης συνάντησης που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου της Δ/νσης
 7. Εκδίδει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπονται από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για τα προγράμματα και έργα του ΕΠΑ.
 8. Διασφαλίζει τη συλλογή και έγκυρη καταχώριση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητας της Δ/νσης και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια την πληρότητα και την ποιότητα των στοιχείων που καταχωρούνται.
 9. Συντάσσει προδιαγραφές λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) της Γενικής Διεύθυνσης για τα θέματα του ΕΠΑ.
 10. Τηρεί το αρχείο της Διεύθυνσης και έχει την ευθύνη για την διακίνηση των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξης των Τμημάτων και του προσωπικού της.