Εγχειρίδιο διαδικασιών ΣΔΕ ΕΠΑ – Λίστα εγγράφων

Ακολουθεί η λίστα εγγράφων του εγχειριδίου διαδικασιών ΣΔΕ-ΕΠΑ.

 1. 00. Δ0 Εισαγωγή
  1. 00-Δ0 Εισαγωγή: Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ ΕΠΑ
 2. 01. Δ1 Ενεργοποίηση προγράμματος και έκδοση πρόσκλησης
  1. Δ1 Ε1 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 1.7.2021
  2. Δ1 E2 Τεχνικό Δελτίο Έργου 1.7.2021
  3. Δ1 Ε3 Κατάσταση Τήρησης Φακέλου Έργου 1.7.2021
  4. Δ1-Ε4-Σχέδιο απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα 1.7.2021
  5. Δ1 Οδ1 Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΔΕ 1.7.2021
  6. Δ1 Οδ1 Οδηγός Αξιολόγησης προτάσεων 1.7.2021
  7. Διαδικασία Δ1 Ενεργοποίηση προγράμματος και έκδοση πρόσκλησης 1.7.2021
  8. ΔΓ1 Διάγραμμα Ροής Δ1 1.7.2021
 3. 02. Δ2 Επιλογή και έγκριση έργου
  1. Δ2 Ε1 Επιστολή υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων 1.7.2021
  2. Δ2 E2 Απόφαση απόρριψης πρότασης 1.7.2021
  3. Δ2 E3 Πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων 1.7.2021
  4. Δ2 Ε4 Απόφαση ένταξης 1.7.2021
  5. Διαδικασία Δ2 Επιλογή και έγκριση έργου 1.7.2021
  6. ΔΓ2 Διάγραμμα Ροής Δ2 1.7.2021
 4. 03. Δ3 Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων και ένταξή τους στο ΠΑ
  1. Διαδικασία Δ3 Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων 1.7.2021
  2. ΔΓ3 Διάγραμμα Ροής Δ3 1.7.2021
 5. 04. Δ4 Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης έργων
  1. Δ4 Ε1 Δελτίο παρακολούθησης προόδου υλοποίησης έργου 1.7.2021
  2. Δ4 Ε2 Ειδοποίηση υποχρέωσης ανάληψης κύριας ΝοΔε 1.7.2021
  3. Διαδικασία Δ4 Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης έργων 1.7.2021
  4. ΔΓ4 Διάγραμμα Ροής Δ4 1.7.2021
 6. 05. Δ5 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
  1. Δ5 Ε1 Αίτημα τροποποίησης απόφασης ένταξης έργου 1.7.2021
  2. Δ5 Ε2 Τροποποίηση απόφασης ένταξης έργου 1.7.2021
  3. Διαδικασία 5 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης 1.7.2021
  4. ΔΓ5 Διάγραμμα Ροής Δ5 1.7.2021
 7. 06. Δ6 Χρηματοδότηση έργων και πληρωμές
  1. Δ6 Ε1 Γνώμη της ΥΔ για τη χρηματοδότηση των έργων 1.7.2021
  2. Διαδικασία Δ6 Χρηματοδότηση έργων και πληρωμές
  3. ΔΓ6 Διάγραμμα Ροής Δ6 1.7.2021