Το Πρόγραμμα

Η κατάρτιση του ΕΠΑ βασίζεται στις κατευθύνσεις του σχεδίου ανάπτυξης της χώρας με στόχο την παραγωγική ανάταξη και την κοινωνική συνοχή.

Η διάρκεια της κάθε προγραμματικής περιόδου ορίζεται κατά κανόνα σε πέντε έτη.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης υλοποιείται με τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που προσδιορίζονται με  την απόφασή έγκρισής του.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.), με βάση το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας, καταρτίζει το σχέδιο του ΕΠΑ το οποίο περιλαμβάνει:

α) την εξειδίκευση των  εθνικών στόχων ανάπτυξης, σε ειδικούς στόχους και ενδεικτικές προτεραιότητες, καθώς και σε ενδεικτικές κατηγορίες έργων, σε συνδυασμό με την ανάλυση των αντίστοιχων αναπτυξιακών αναγκών και δυνατοτήτων,

β) τα επιμέρους τομεακά και περιφερειακά προγράμματα της περιόδου,

γ) τη συνολική και την ετήσια κατανομή του προϋπολογισμού ανά πρόγραμμα, καθώς και την ενδεικτική κατανομή σε προτεραιότητες,

δ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,

ε) τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα με τους μετρήσιμους προς επίτευξη στόχους και

στ) το σύστημα διοίκησης.

Επίσης το ΕΠΑ μπορεί να περιλαμβάνει και Ειδικά Προγράμματα (ΕΠ) αναπτυξιακών / επενδυτικών παρεμβάσεων ή παρεμβάσεων για την αποκατάσταση ζημιών ή την αντιμετώπιση κρίσεων, με χωρική ή τομεακή αναφορά,  με σύστημα διαχείρισης και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πόρους.

Το σχέδιο του ΕΠΑ πριν από την οριστικοποίησή του αναρτάται σε ανοικτή ψηφιακή πλατφόρμα, με στόχο τη διατύπωση απόψεων από τους φορείς διαβούλευσης, δηλαδή από τα υπουργεία, τους φορείς της αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, καθώς και τους πολίτες.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω περιόδου διαβούλευσης, το ΕΠΑ εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των προγραμμάτων και των δράσεων του ΕΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

α) τη διαδικασία ενεργοποίησης και υλοποίησης των προγραμμάτων και επιλογής των έργων, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης, τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, τροποποίησης και ολοκλήρωσης των έργων,

β) το σύστημα επιθεωρήσεων και ελέγχων, και

γ)  προδιαγραφές και πρότυπα προσκλήσεων, τεχνικών δελτίων, εκθέσεων, αναφορών και αποφάσεων.