Θεσμικό Πλαίσιο ΕΠΑ

 1. Θέσπιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Νόμος 4635 ΕΠΑ κωδικοποιημένος (Ν.4635/2019 Α’ 167)
 2. Έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) ΠΥΣ αρ. 38/2020 (Α΄174)
 3. ΥΑ Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠΑ 2021-2025 ΥΑ ΑΠ.62564/4.6.2021 (Β’ 2442)
 4. ΥΑ Μεταφοράς συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα ΠΑ του ΕΠΑ 2021-2025 ΥΑ ΑΠ.64957/10.6.2021 (Β’ 2548)
 5. 1η Εγκύκλιος Κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (EΠΑ) Εγκύκλιος ΑΠ.29428/12.03.2020 (ΑΔΑ: 6Ξ8346ΜΤΛΡ-Φ6Χ)
 6. ΚΥΑ Δημοσιονομικών Διορθώσεων
 7. Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας & ΥΑ τροποποίησης ΥΑ ΑΠ. 4378/15.01.2020 (Β’ 67) (αρχική) και ΥΑ ΑΠ 30457/11.03.2021 (Β’ 998) (τροποποίηση)
 8. ΥΑ κατάρτισης και υποβολής ΤΠΑ/ΠΠΑ του ΕΠΑ 2021-2025 ΥΑ 95189/14.9.2020 (Β’ 3961)
 9. ΥΑ Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ 2021-11-22 ΥΑ ΠΣ
 10. YA “1η Αναθεώρηση ΕΠΑ” ΥΑ 6358 12/2021
 11. ΥΑ Μεταφοράς Συνεχιζόμενων Έργων Εθνικού ΠΔΕ ΥΑ 6393
 12. Διαδικασίες Υλοποίησης Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και Διατήρησης Καταλόγων Προμηθευτών για την Ανάθεση και Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΑ (Β’ 1244) ΥΑ 26329 3/2022