Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εοισυνάπτεται η Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ του ΤΠΑ ΥΠΑΝΕΠ).