Δημοσίευση ΥΑ Κατάρτισης Προγραμμάτων ΕΠΑ 2021-2025

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση Κατάρτισης Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2021-2025.