Κατάλογος Συμβάσεων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (2023)

Σε εφαρμογή του άρθρου 11 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της αρ. 26329/11.3.2022 απόφασης «Διαδικασίες Υλοποίησης Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και Διατήρησης Καταλόγων Προμηθευτών για την Ανάθεση και Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)» (Β΄1244) επισυνάπτεται ο συνημμένος κατάλογος.

Διαβάστε Περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με καταγγελίες ή αναφορές που αφορούν έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΠΑ

Η υποδοχή, επεξεργασία, αξιολόγηση και διερεύνηση καταγγελιών ή αναφορών που αφορούν έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΠΑ διενεργείται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) (άρθρο 83 ν. 4622/2019). Για την υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΑΔ.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στον ενιαίο κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της υπηρεσίας συντονισμού του ΕΠΑ για τις ενέργειες τεχνικής βοήθειας του ΕΠΑ.

Επισυνάπτονται τα απαιτούμενα αρχεία σε μορφή zip.

Διαβάστε Περισσότερα

Κατάλογος Συμβάσεων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (2022)

Σε εφαρμογή του άρθρου 11 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της αρ. 26329/11.3.2022 απόφασης «Διαδικασίες Υλοποίησης Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και Διατήρησης Καταλόγων Προμηθευτών για την Ανάθεση και Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)» (Β΄1244) επισυνάπτεται ο συνημμένος κατάλογος. Διαβάστε Περισσότερα

Κατάλογος με τις αναθέσεις του παρελθόντος έτους

Σε εφαρμογή του άρθρου 11 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της αρ. 26329/11.3.2022 απόφασης (Β΄1244) όπου ορίζεται : «Για το σύνολο των συμβάσεων… οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους, κατάλογο με τις αναθέσεις του παρελθόντος έτους, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.», το οποίο προβλέπεται και στο άρθρο 14 της αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 απόφασης (Β΄677), επισυνάπτεται ο αντίστοιχος πίνακας σε μορφή excel. Διαβάστε Περισσότερα