Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στον ενιαίο κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της υπηρεσίας συντονισμού του ΕΠΑ για τις ενέργειες τεχνικής βοήθειας του ΕΠΑ.

Επισυνάπτονται τα απαιτούμενα αρχεία σε μορφή zip.

Διαβάστε Περισσότερα

Κατάλογος Συμβάσεων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (2022)

Σε εφαρμογή του άρθρου 11 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της αρ. 26329/11.3.2022 απόφασης «Διαδικασίες Υλοποίησης Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και Διατήρησης Καταλόγων Προμηθευτών για την Ανάθεση και Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)» (Β΄1244) επισυνάπτεται ο συνημμένος κατάλογος. Διαβάστε Περισσότερα

Κατάλογος με τις αναθέσεις του παρελθόντος έτους

Σε εφαρμογή του άρθρου 11 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της αρ. 26329/11.3.2022 απόφασης (Β΄1244) όπου ορίζεται : «Για το σύνολο των συμβάσεων… οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους, κατάλογο με τις αναθέσεις του παρελθόντος έτους, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.», το οποίο προβλέπεται και στο άρθρο 14 της αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 απόφασης (Β΄677), επισυνάπτεται ο αντίστοιχος πίνακας σε μορφή excel. Διαβάστε Περισσότερα

Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025

Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025 (ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 εφεξής) εξυπηρετεί τον κύριο στρατηγικό στόχο της στήριξης και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης του μετασχηματισμού κυρίως του τομέα της μεταποίησης, με έμφαση στην ποιότητα των συντελεστών παραγωγής και λειτουργίας της, ώστε να αποτελέσει κινητήριο δύναμη της εξωστρεφούς οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στη χώρα.

Διαβάστε Περισσότερα